Persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Technoplanning houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat:
– Uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Gevraagd wordt om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen genomen zijn, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Technoplanning zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Deze Privacy policy zal minimaal eens per jaar worden bijgewerkt. De meest recente versie is altijd beschikbaar op www.technoplanning.nl.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Technoplanning verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinden;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Technoplanning de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, (zakelijk) telefoonnummer, (zakelijk) e-mailadres, geslacht, functie.

Uw persoonsgegevens worden door Technoplanning opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en aftersales. Niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Verwerking van persoonsgegevens van prospects, stakeholders, nieuwsbrief abonnees en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospects, stakeholders, nieuwsbrief abonnees en/of geïnteresseerden worden door Technoplanning verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten, nieuwsbrieven en/of content via social media.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is een schriftelijke aanvraag, mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, inschrijving op nieuwsbrief en/of via koppeling op social media sites;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Technoplanning de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, (zakelijk) telefoonnummer, (zakelijk) e-mailadres, geslacht, functie.

Uw persoonsgegevens worden door Technoplanning opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder, en/of geïnteresseerde.
– Gedurende de periode dat men is aangemeld voor de nieuwsbrief. Via de persoonlijke instellingen van onze nieuwsbrief kunt u uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, aanpassen of verwijderen.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Technoplanning verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Technoplanning de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, salarisgegevens, kopie ID, BSN-nummer, bankgegevens, opleidingen.

Uw persoonsgegevens worden door Technoplanning opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de internetomgeving;
– Het verzorgen van de (salaris) administratie;
– Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Ook verstrekken wij geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen cq. te verwerken van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) zonder schriftelijke toestemming van ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger, echter wij kunnen niet controleren of een websitebezoeker jonger is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen en mocht er toch een vraag of opmerking zijn, dan horen wij dat graag.

Bewaartermijn

Technoplanning bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens Technoplanning van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@technoplanning.nl. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Technoplanning interieur ontwikkelaars
Spechthorstdwarsweg 10
7471 GJ GOOR
T: 0547-275 225
E: info@technoplanning.nl

0 resultaten gevonden
Gevonden op pagina's
Gevonden in blogs, inspiratie & projecten
Maak een afspraak Nu met ons bellen?